Motorlu Kara Taşıtları | Seviye 5 Mesleki Yeterlilik | Oto Galeri Yetki Belgesi

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım | Seviye 5 Mesleki Yeterlilik | Oto Galeri Yetki Belgesi

Galeri Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve bu yönetmelik kapsamında verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlıkça gerekli görülen bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulur.

Yetki belgesi verilen ve iptal edilen işletmeler il müdürlüklerince, mesleki yeterlilik belgesi onaylanan ve iptal edilen kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumunca, bu yönetmelik kapsamında TSE hizmet yeterlilik belgesi verilen ve iptal edilen işletmeler Türk Standardları Enstitüsünce aynı gün; 

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım | Seviye 5 Mesleki Yeterlilik | Oto Galeri Yetki Belgesi

Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler ise Bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine işlenir.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi ve İlan

Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve bu yönetmelik kapsamında verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlıkça gerekli görülen bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulur.

Oto Galeri Yetki belgesi verilen ve iptal edilen işletmeler il müdürlüklerince, mesleki yeterlilik belgesi onaylanan ve iptal edilen kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumunca, bu yönetmelik kapsamında TSE hizmet yeterlilik belgesi verilen ve iptal edilen işletmeler Türk Standardları Enstitüsünce aynı gün; Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler ise Bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine işlenir.

17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan düzenleme gereği yeterlilik sınavına girmek isteyen kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ancak aynı yönetmeliğin geçici 1. maddesi beşinci fıkrasında tanımlanan kişilerden sınava giriş şartı olarak en az lise mezunu olma şartı aranmamaktadır.

Başvuru İçin Gerekli Dokümanlar

 1. Başvuru formunun ıslak imzalı hali
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. 2 adet vesikalık fotoğraf
 4. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
 5. Adayın söz konusu yeterlilikten sınav ve belgelendirme başvurusunun onaylanması için “Başvuru İçin Şartlar” bölümündeki şartı/şartları sağlıyor olması gerekmektedir.

Birimler ve Şartları

Zorunlu Birimler

 1. 17UY0298-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite
  • Teorik Soru Sayısı: 25 adet çoktan seçmeli test
  • Teorik Sınav Süresi: 38 dakika
  • Teorik Geçme Notu: 70 puan
 1. 17UY0299-5/A2 Motorlu Kara Taşıtı Alım – Satım İşlemleri
  • Teorik Soru Sayısı: 15 adet çoktan seçmeli test
  • Teorik Sınav Süresi: 23 dakika
  • Teorik Geçme Notu: 70 puan
  • Performans Sınav Süresi: 45 dakika
  • Performans Geçme Notu: Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan

Seçmeli Birimler:

Seçmeli birim bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Adayın belge almaya hak kazanabilmesi için zorunlu birimlerde yer alan tüm sınavlardan başarı göstermesi gerekmektedir.

Sınava Nasıl Çalışılır?
Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır. Ulusal yeterliliğe Mesleki Yeterlilik Kurumu adresinden ulaşabilirsiniz.

Belge Geçerlilik Süresi
Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Belgenin Yenilenmesi
Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

 • Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.
 • Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

Bu yeterlilik, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için belirlenmiştir. Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar ve adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak verir.

Yeterlilik Birimleri

Zorunlu Birimler

 1. 17UY0298-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite
 2. 17UY0299-5 /A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

Seçmeli Birimler

Seçmeli birim bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar, birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şarttır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında adayın performans sınavına girdiği araç türünü belirten Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

Teorik Sınav (T1)

A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara en az yirmi beş (25) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.

Performans Sınavı (P1)

A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Adaydan beceri ve yetkinlik uygulamalarını gerçeğe uygun düzenlenmiş ortamda yapması beklenir. Yaygın motorlu kara taşıtları (otomobil, kamyon/kamyonet, traktör, otobüs/minibüs ve motosiklet) ile ekspertiz raporu alınması zorunlu ve konsinye aracı içeren alım- satım senaryoları hazırlamaları gerekir. Araçların ilgili mevzuatta belirlenen garanti işlemlerine tabi araçlar arasından belirlenmesi esastır. Aracın cinsine ve piyasada mesleğin yapılış biçimine uygun olarak motorlu kara taşıtı dosyaları hazırlanması gerekir.

Her motorlu kara taşıtı tipine göre hazırlanmış olması gereken belgeler (sınav materyalleri):

 • Şirket politikasını gösteren bilgi notu
 • Aracılık Hizmeti Makbuz – Fatura
 • Motorlu kara taşıtı Alım/Satım Teslim Belgesi
 • Motorlu kara taşıtı Ruhsatı
 • Bakım – Onarım Gider Formu
 • Banka Ödeme Formu
 • Galeri – Park alanı Taşıt Depo Stok Formu
 • Gider Pusulası
 • İl Ticaret Müdürlüğünden alınan yetki belgesi
 • İkinci el satış garanti şartlarının geçerlik bilgi notu
 • Kara Taşıtı Aracılık Hizmetleri ve Taşıt Alım Teslim Belgesi (Konsinye)
 • Kazalı – Arızalı Motorlu kara taşıtı Teslim Alma Belgesi
 • Müşteri Takip / Bilgi Formu
 • Noter Satış Senedi
 • Piyasa Araştırması Bilgi Notu
 • Senet, çek, ödeme makbuzu
 • Taşıt Kontrol Formu
 • Trafik Sigortası ve Mali Sorumluluk Sigortası
 • TRAMER Bilgi Notu
 • TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan anlaşmalı işletmeler tarafından düzenlenmiş Ekspertiz Raporu

Adaylara sınava girmek istedikleri motorlu kara taşıtı türü sorularak performans sınavı seçilecek araca uygun şekilde yapılır. Adayın performans sınavına girdiği araç türü, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi Ekinde belirtilir. Performansa dayalı sınavda, yapılan işlemlerin kontrolünü sağlamaya, eksik-hata gidermeye ve bazı görevlerin yapılmasını sağlamaya yönelik seviye 5 hususları kapsayacak ölçme ve değerlendirme yapılır. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, (P1) performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. (P1) Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. (P1) olarak belirlenen Beceri ve Yetkinlik İfadelerinin tamamı (P1) performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

Diğer Kriterler

 • Adaylar okuma-yazma bilmemesi durumunda başvuru formunda bunu belirtmek zorundadır. Belirtilmesi durumunda teorik sınavın uygulanabilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Adayların herhangi bir engel durumu olması durumunda başvuru formunda bunu belirtmek zorundadır. Belirtilmesi durumunda teorik sınavın uygulanabilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Adaylar sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır. İlan edilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz ve yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez veya bu ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav düzenlenmez.
 • Sınavda yalnızca doğru sayısı dikkate alınır. Boş ya da yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmaz ve her soru eşit ağırlıktadır.
 • Sınav esnasında herhangi elektronik cihaz, kitap, not defteri vb. kullanılması ve diğer genel sınav kuralları çerçevesinde adayların birbiri ile konuşması, salondan dışarı çıkması, başkası adına sınava girmesi, kopya çekmesi vb. durumlarda adayın sınavı geçersiz sayılır.
 • Uygulama sınavı gerekli detayları gösterecek şekilde kamera ile kaydedilecektir.
 • Adaylar kimliklerini ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmalıdır.
 • Sınavlarda kullanılacak kırtasiye vb. malzemeler sınav merkezi tarafından sağlanır.
 • Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.
 • Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
 • Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Belgelendirme ve Gözetim Süreci

Başvuru Ön Şartı
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan düzenleme gereği yeterlilik sınavına girmek isteyen kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ancak aynı yönetmeliğin geçici 1. maddesi beşinci fıkrasında tanımlanan kişilerden sınava giriş şartı olarak en az lise mezunu olma şartı aranmamaktadır.

Belge Teslim Süreci
Belge imza karşılığı teslim edilir veya talep edilmesi halinde posta/kargo ile başvuru formunda belirtilmiş adrese gönderilir.

Belgenin Kaybedilmesi Durumu
Belge sahibi, dilekçe ile geçerlilik süresi içinde kaybedilen belgenin yeniden düzenlemesi için başvurabilir. Başvuru kabul edildiği takdirde yenileme ücretine mukabil yeni belge düzenlenir.

Belge Geçerlilik Süresi
Belge geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Belge Gözetim Sıklığı
Belge gözetim sıklığı yoktur.

Belge Yenileme
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

 • 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak
 • Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Belge İptali ve Askıya Alınması

Belge sahibinin bu şartnamede yer alan kurallara, başvuru formundaki beyanına, belge kullanım sözleşmesindeki maddelere veya marka/logo kullanım prosedürüne aykırı davranması durumunda, belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını belgelendirme merkezine teslim etmekle yükümlüdür. Yapılan gözetim veya gözetimlerde uygunsuzluk tespit edildiğinde uygunsuzluğun derecesi doğrultusunda belge 15 gün ile 6 ay aralığında askıya alınabilir. Bu süreçte yine belge sahibi belgesini belgelendirme merkezine teslim etmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun giderildiğinin düzenleyici tarafından tespiti ile belge iade edilir.

İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, imzalı itiraz ve şikâyet formunu doldurup şahsen belgelendirme merkezine ileterek veya gerekli formu doldurarak kargo faks/e-posta ile veya personel.royalcert.com web sitesinden itiraz ve şikâyet formunu doldurarak başvuru yapılabilir. İtirazlar için zaman aşımı süresi sınav gününde itibaren 30 gündür.

Sıkça Sorulan Sorular

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 nedir?

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5, oto galeri işletmek veya ikinci el araç ticareti yapmak isteyenlerin sahip olması gereken bir yeterlilik belgesidir. Bu belge, mesleki yeterliliğinizi kanıtlar ve sektördeki kalitenin artırılmasına katkıda bulunur.

Oto galeri yetki belgesi almak için hangi belgeler gereklidir?

Oto galeri yetki belgesi almak için il ticaret müdürlüğüne Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, Öğrenim Durumunu Gösterir Belge, Mesleki Yeterlilik Belgesi, İmza Sirküleri, Adli Sicil Belgesi ve Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi gibi belgelerle başvuru yapılmalıdır.

Galericilik belgesi ile Galeri Yetki Belgesi arasındaki fark nedir?

Galericilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesidir ve motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu veya danışmanı olarak çalışabilmek için gereklidir. Galeri Yetki Belgesi ise İl Ticaret Müdürlükleri tarafından verilen ve oto galeri işletmek için gerekli olan belgedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için uygun belgenizi belirlemeli, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunu bulmalı, başvuru işlemlerini tamamlamalı, sınava katılmalı ve başarılı olduktan sonra belge basımı için gerekli işlemleri yürütmelisiniz.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti bilgi sistemi nedir?

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi, yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve TSE hizmet yeterlilik belgesi gibi bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan bir sistemdir.

Belge yenileme nasıl yapılır?

Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılır. Sınavsız belge yenileme için ilgili alanda çalıştığınızı gösteren belgeleri sunmanız gerekir. Sınavlı yenileme için yeterlilik birimleri kapsamında tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalısınız.
Scroll to Top